Office Address

BLDE University
SHRI B.M.PATIL MEDICAL COLLEGE,
Smt. Bangaramma Sajjan Campus,
Solapur Road, Vijayapur – 586103, Karnataka.
Phone: 08352-262770.
Fax: 08352-263019.